top of page
Image by Stefano Ciociola

Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM)

certyfikat.png

IV Pakiet Kolejowy rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 rozszerzył obowiązek certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie (ECM) również w zakresie pojazdów trakcyjnych oraz pasażerskich. 

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011 obejmujące swoim zakresem wyłącznie ECM dla wagonów towarowych przestaje obowiązywać. Tym samym, w najbliższej przyszłości, Podmioty Odpowiedzialne za Utrzymanie wykazane jako takie w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR) jako ECM przy chociaż jednym pojeździe kolejowym (niezależnie od jego rodzaju) będą zobowiązane do budowy, wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS). Niespełnienie tego obowiązku spowoduje natychmiastowe wyłączenie pojazdów z eksploatacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Pracownicy Instytutu Transportu Kolejowego mają za sobą blisko 10 letnie doświadczenie w budowie i wdrażaniu MMS, w tym również w oparciu o kryteria rozporządzenia Komisji (UE) 2019/779.

Wszystkie realizowane projekty w tym zakresie zakończyły się pomyślnie, poprzez uzyskanie przez Podmiot wnioskujący certyfikatu ECM.

bottom of page