top of page
Image by Stefano Ciociola

Ocena znaczenia zmiany

Ocena zmiany.png

Wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 402/2013 nakładają na szereg podmiotów (przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, producent) obowiązek oceny wpływu na bezpieczeństwo praktycznie każdej zmiany, planowanej do wprowadzenia w związku z realizowaną działalnością. W przypadku stwierdzenia, że zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo (jak dzieje się to w znakomitej większości przypadków) konieczne jest przeprowadzenie procesu oceny jej znaczenia w oparciu o kryteria z rozporządzenia. Proces ten, zależnie od zakresu i przedmiotu zmiany, może cechować się dużą złożonością i skomplikowaniem. Szczególnie przydatna jest w tym przypadku wiedza jak podobne zmiany oceniane są na rynku i w jaki sposób Krajowa Władza Bezpieczeństwa (UTK) postrzega i ocenia poszczególne podejścia wnioskodawców.

Bazując na doświadczeniu swoich pracowników w prowadzeniu kilkudziesięciu tego typu ocen (w tym bardzo dużych projektów w skali całego kraju) Instytut Transportu Kolejowego oferuje kompleksową pomoc w przeprowadzeniu oceny znaczenia każdego typu zmiany. Należy mieć na uwadze, że zespół ekspertów podpisując się pod oceną bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzane zmiany, ważne jest więc zapewnienie wszelkich możliwych środków oraz skorzystanie z każdej pomocy, która może zminimalizować ryzyko związane z wprowadzaną zmianą. 

bottom of page