top of page
Image by Stefano Ciociola

Plany i symulacje sytuacji kryzysowych

Sytuacje kryzysowe.png

Każdy przewoźnik kolejowy i zarządca infrastruktury prowadzący działalność kolejową na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest do opracowania listy sytuacji, które uznaje on w swojej działalności za kryzysowe oraz planów postępowania na wypadek wystąpienia każdej z nich. 

Dodatkowo, plany te muszą być okresowo testowane i poddawane symulacjom przy współudziale innych zainteresowanych podmiotów i służb. Raporty z przedmiotowych symulacji oraz wnioski z nich płynące są przedmiotem kontroli Urzędu Transportu Kolejowego.

Oferujemy Państwu możliwość pomocy zarówno na etapie tworzenia planów postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jak też w samym procesie ich testowania. 

Bazując na posiadanym doświadczeniu naszych pracowników możemy podjąć się organizacji symulacji wybranego planu postępowania przy współudziale innych zainteresowanych stron (w tym służb) oraz opracowania sprawozdania z testu wraz z zaproponowaniem wniosków, których wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. 

W Spółkach kolejowych, w których pracowaliśmy do tej pory przeprowadzaliśmy tego typu symulacje, a działania wprowadzone na podstawie opracowań z ich przebiegu, pozwoliły na realną poprawę bezpieczeństwa i uniknięcie poważnych zdarzeń kolejowych.

bottom of page