top of page
Image by Stefano Ciociola

Programy Poprawy Bezpieczeństwa, Roczne raporty

PPB.png

Unijne i krajowe prawo kolejowe nakłada na podmioty działające na tym rynku szereg obowiązków w zakresie corocznego opracowywania dokumentów związanych z bezpieczeństwem. Zdajemy sobie sprawę, że ich stworzenie może nastręczać sporych trudności, zwłaszcza mniej doświadczonym Podmiotom, a są one przedmiotem wnikliwych analiz Urzędu Transportu Kolejowego.

W związku z tym proponujemy pomoc w zakresie opracowania newralgicznych dokumentów związanych z bezpieczeństwem, które corocznie powinny być tworzone w określonych Przedsiębiorstwach. W tym zakresie oferujemy przede wszystkim pomoc w przygotowaniu Programów Poprawy Bezpieczeństwa, Rocznych raportów bezpieczeństwa, Rocznych sprawozdań z utrzymania, czy Sprawozdania z realizacji norm jakości usług zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1371/2007.

Wyznajemy zasadę, że dokumenty te powinny być przygotowane w oparciu o rzeczywiste dane i realizowane procesy tak, aby były one dostosowane do konkretnego Przedsiębiorstwa, które je wydaje. Jest to szczególnie istotne w przypadku powyższych dokumentów, w ramach których Podmiot musi określić mierzalne cele, z których będzie w przyszłości rozliczony. Kluczowy jest więc taki dobór celów, żeby były one możliwe do osiągnięcia, a jednocześnie realnie wpływały na poprawę bezpieczeństwa. Cel ten można osiągnąć wyłącznie tworząc dokumenty adekwatne i dostosowane do potrzeb danego Przedsiębiorstwa. 

bottom of page