top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z oceny ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem jest najistotniejszym spośród wszystkich realizowanych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Utrzymaniem (MMS). Jego właściwe prowadzenie jest kluczowe w celu utrzymywania ryzyka realizowanych operacji na akceptowalnym przez dany podmiot poziomie. Proces ten obejmuje wiele etapów, których prawidłowość wymaga od Zespołu Ekspertów prowadzących ocenę szeregu kompetencji i umiejętności. Jednakże jego rzetelne przeprowadzenie może realnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa danego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym podniesieniu jego kultury bezpieczeństwa. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego identyfikowania zagrożeń, z wykorzystaniem różnych metod stosowanych w tym celu, szacowania i wyceny ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń (przy wykorzystaniu najpopularniejszych metod używanych w transporcie), czy w końcu wprowadzania działań redukujących poziom ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń. 

Szkolenie obejmuje swoim zakresem część teoretyczną i praktyczną, podczas której Zespół dokona pełnego procesu zarządzania ryzykiem. Oznacza to, że efektem szkolenia, oprócz podniesienia kompetencji osób biorących w nim udział, będzie gotowa ocena ryzyka, która będzie mogła zostać wykorzystana we wdrożonym SMS i/lub MMS. 

bottom of page