top of page
Image by Stefano Ciociola

Szkolenie z oceny zmiany

Ocena wpływu zmiany na bezpieczeństwo i jej ewentualnego znaczenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 402/2013 jest jednym z istotniejszych procesów, które powinny być realizowane przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, czy producentów. Właściwe prowadzenie tego procesu jest kluczowe w celu utrzymywania ryzyka zagrożeń związanych z wprowadzonymi zmianami na akceptowalnym poziomie. 

Należy zaznaczyć, że na zespole dokonującym procesu oceny zmiany spoczywa ogromna odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje jej wprowadzenia. W związku z tym, właściwe przygotowanie się do tego procesu może okazać się kluczowe w celu minimalizacji ryzyka związanego ze zmianą. 

Szkolenie pozwoli na nabycie kompetencji niezbędnych do rzetelnego i kompleksowego przeprowadzenia procesu oceny wpływu zmiany na bezpieczeństwo i jej późniejszego znaczenia, zgodnie z kryteriami wskazanymi w przedmiotowym rozporządzeniu. W czasie jego trwania, oprócz części teoretycznej, przeprowadzona zostanie również część praktyczna, podczas której ocenie poddane zostaną konkretne, przykładowe zmiany, wraz z omówieniem konsekwencji wynikających z ich wprowadzenia. Zawsze zachęcamy do omawiania podczas szkoleń rzeczywistych przypadków zmian, które wprowadzone zostały lub są planowane do wprowadzenia przez dany podmiot. Pozwala to zapoznać się z procesem na rzeczywistym problemie, a jednocześnie daje wymierną korzyść w postaci gotowej oceny po zakończeniu szkolenia. 

bottom of page