top of page
Image by Stefano Ciociola

Audity, kontroly,
prověrky managementu

Audyty.png

V souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 762/2018 a 779/219 musí systémy řízení bezpečnosti (SMS) a systémy řízení údržby (MMS) podléhat nepřetržitému procesu monitorování a dohledu. Nejčastěji je tento požadavek implementován prostřednictvím pravidelných auditů, kontrol a přezkoumání vedením.

Víme, že auditní a kontrolní činnosti, prováděné i tím nejlepším specialistou, nikdy nebudou zbaveny aspektů subjektivity posuzování při výkonu ve společnosti, ve které pracujeme. Dohlížet na kolegy v práci je velmi náročný úkol a zpravidla výsledky nemusí být zcela objektivní. V případě malých podniků je zajištění zákonem požadované nezávislosti procesu auditu někdy nemožné z důvodu příliš malé organizační struktury.

Jediným řešením tohoto typu problémů je výkon činností externí jednotkou (osobami), jejíž nezávislost a objektivita je zaručena z důvodu neprovázanosti s auditovanými a kontrolovanými organizačními jednotkami dané společnosti.

Nabízíme vám možnost provedení externího nezávislého SMS/MMS auditu, kontroly nebo prověrky managementu dle zákona. Z těchto aktivit vznikne zpráva, jejíž závěry budou moci ukázat možná slabá místa a zdroje potřebné k nápravě problémů. Předpokládáme, že každá kontrola a audit, i ten nejhorší, je přidanou hodnotou, pokud jejich výsledky zůstávají interní záležitostí společnosti a zjištěné problémy lze odstranit vlastními silami, bez pomoci dozorových orgánů.

Zvláštní pozornost věnujeme možnosti provedení „kontrolní“ kontroly před plánovanou kontrolou Drážním úřadem, která může „na poslední chvíli“ ukázat místa vyžadující zlepšení a vylepšení.

bottom of page