top of page
Image by Stefano Ciociola

I N S T Y T U T
Transportu Kolejowego

Společnost Instytut Transportu Kolejowego je útvar, jehož statutární činností je poskytování služeb v oblasti rozvoje železniční dopravy v Polsku. Cíle společnosti jsou dosahovány spoluprací s trhem železniční dopravy, poradenstvím a školením, jakož i spoluprací s výzkumnými pracovišti a vědeckými institucemi. Společnost ITK je také platformou pro výměnu zkušeností a spojením mezi podnikatelskými subjekty a legislativními a dozorčími orgány.

Usługi dla Rynku

Jednotný bezpečnostní certifikát

Tvoření Systému řízení bezpečnosti, který splňuje požadavky 4. železničního balíčku

Certifikát subjektu odpovědného za údržbu (ECM).

Vývoj a implementace systému řízení údržby (MMS) - v oblasti nákladních, osobních a hnacích vozidel

Železniční vlečky

Kompletní servis železniční vlečky po formální stránce a vedení procesu získání Bezpečnostního certifikátu

Dohled nad změnami zákona

Služba dohledu nad změnami platné železniční legislativy spolu s informacemi o dopadu změn na váš provoz

Prohlídka kolejových vozidel (v terénu)

Služba ověřování technického stavu a vybavení požadovaného na základě zákona 

Strategie pro zlepšení Kultury bezpečnosti

Služba vypracování strategie přizpůsobené skutečným potřebám dopravce a provozovatele v souladu s nařízením Evropské komise 2018/762

Outsourcing SMS a MMS

Nabízíme možnost kompletního outsourcingu úkolů v oblasti SMS a MMS nebo komplexní asistenci při provozu Systému Vaší Proxy

Posouzení významnosti změny

Nabízíme asistenci v procesu posuzování vlivu na bezpečnost a jeho významu v souladu s nařízením Komise (EU) 402/2013

Monitoring v souladu s 1078/2012

Vypracování strategií, priorit, plánů a monitorovacích ukazatelů, které splňují požadavky nařízení Komise (EU) 1078/2012

SMS školení

Projednání kritérií nařízení ES 2018/762 a pravidel pro budování a provozování SMS v souladu se 4. železničním balíčkem

Projednání kritérií nařízení ES 2019/779 a pravidel pro konstrukci a provoz MMS ze strany ECM, včetně hnacích a osobních vozidel

MMS školení

Školení o principech auditu

Přehled zásad provádění nezávislých a spolehlivých interních auditů v rámci SMS, MMS, ISO nebo IRIS

Szkolenia

Školení hodnocení rizik

Školení představí principy implementace nejdůležitějšího SMS a MMS procesu – řízení rizik

Projednání pravidel řádné práce drážní komise, dokumentace vzniklé po události a pravidel spolupráce s Drážním úřadem

 

Školení pro železniční komise

Školení v hodnocení významnosti změny

Projednání způsobu hodnocení dopadu změny na bezpečnost a její význam v souladu s nařízením Evropské komise 402/2013

Každé absolvované školení je zakončeno vydáním certifikátů pro Účastníky

Výzkum

Mechanické a materiálové zkoušky, analýzy s využitím MES pro železnice

Zpracování odborných posudků a analýz v oblasti bezpečnosti a techniky v drážní dopravě

Expertízy

Názory na inovace

Vypracování názoru na inovaci pro Vámi navržené nebo realizované technické nebo technologické řešení

Badania

Přednášky a workshopy pro studenty

Na základě našich didaktických zkušeností vedeme kurzy pro studenty a poskytujeme jim znalosti nezbytné pro sebevědomý vstup na trh práce

Lekce a kurzy pro odborné školy

Pořádáme kurzy a lekce pro průmyslové školy, abychom prezentovali skutečná očekávání zaměstnavatelů na železničním trhu

 

Aktivity pro nejmenší

Vzděláváme v oblasti bezpečnosti a podněcujeme lásku k železnici mezi nejmenšími

Kontakt
bottom of page