top of page
Image by Stefano Ciociola

Programy zvyšování bezpečnosti, výroční zprávy

PPB.png

Právní předpisy EU a národní železniční zákony ukládají subjektům působícím na tomto trhu řadu povinností s ohledem na každoroční přípravu dokumentů souvisejících s bezpečností. Jsme si vědomi, že jejich tvorba může být zejména pro méně zkušené subjekty značně obtížná a jsou předmětem hloubkových analýz Drážního úřadu.

Proto nabízíme pomoc při vývoji citlivých dokumentů souvisejících s bezpečností, které by měly být každoročně vytvářeny v konkrétních podnicích. V tomto ohledu nabízíme zejména asistenci při přípravě programů zvyšování bezpečnosti, ročních zpráv o bezpečnosti, ročních zpráv o údržbě nebo zprávy o zavádění standardů kvality služeb dle nařízení Komise (EU) 1371/2007.

Dodržujeme zásadu, že tyto dokumenty by měly být připraveny na základě reálných údajů a implementovaných procesů tak, aby byly přizpůsobeny konkrétní společnosti, která je vydává. To je důležité zejména v případě výše uvedených dokumentů, podle nichž musí účetní jednotka definovat měřitelné cíle, za které bude v budoucnu odpovídat. Proto je klíčové volit cíle tak, aby byly dosažitelné a zároveň měly reálný dopad na zlepšení bezpečnosti. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze tvorbou dokumentů, které jsou adekvátní a přizpůsobené potřebám dané společnosti.

bottom of page