top of page
Image by Stefano Ciociola

Školení v hodnocení významnosti změny

Posouzení dopadu změny na bezpečnost a její možný význam je podle nařízení Komise (EU) 402/2013 jedním z nejdůležitějších procesů, který by měli provádět železniční dopravci, správci infrastruktury, subjekty odpovědné za údržbu nebo výrobci. Správné provedení tohoto procesu je klíčové pro udržení rizika hrozeb souvisejících se zaváděnými změnami na přijatelné úrovni.

Je třeba poznamenat, že tým provádějící proces posuzování změn nese velkou odpovědnost za možné důsledky jejího zavedení. Proto se správná příprava na tento proces může ukázat jako klíčová, aby se minimalizovalo riziko spojené se změnou.

Školení umožní získání kompetencí nezbytných pro spolehlivé a komplexní vedení procesu posuzování vlivu změny na bezpečnost a jejího následného významu v souladu s kritérii stanovenými v předmětném nařízení. V průběhu jeho trvání bude kromě teoretické části realizována i část praktická, při které budou posouzeny konkrétní, příkladné změny spolu s diskusí o důsledcích vyplývajících z jejich zavedení. Vždy vám doporučujeme, abyste během školení probrali skutečné případy změn, které daný subjekt zavedl nebo plánuje zavést. To vám umožní seznámit se s procesem na skutečném problému a zároveň vám poskytne měřitelný přínos v podobě hotového hodnocení po zaškolení.

bottom of page