top of page
Image by Stefano Ciociola

SMS školení

Nová kritéria pro budování Systému řízení bezpečnosti (SMS) železničními podniky a provozovateli infrastruktury v souladu s nařízením Komise (EU) 2018/762 zavedla řadu nových požadavků, které musí implementovaný systém a dokumentace, která jej popisuje, splňovat. Oproti zrušeným nařízením Komise ES 1158/2010 a 1169/2010 kladou zákonné požadavky v souladu se IV železničním balíčkem důraz na zcela nové procesy a oblasti, které nejsou v implementovaném SMS obsaženy nebo náležitě zdůrazněny. Aspekty související s lidským faktorem, správou majetku nebo kulturou bezpečnosti jsou nyní obzvláště důležité a jejich správná prezentace ve fungujícím systému je klíčová jak v procesu žádosti o Jednotný bezpečnostní certifikát, tak v následném procesu dohledu prováděného předsedou Drážního úřadu.

Během školení budou probrány nové požadavky předpisu a jejich praktická implementace v rámci postupů Systému řízení bezpečnosti. Bude představen způsob implementace jednotlivých kritérií a bude diskutován příklad SMS dokumentace v souladu se IV železničním balíčkem, který úspěšně prošel procesem posuzování UTK (Drážní úřad).

bottom of page