top of page
Image by Stefano Ciociola

I N S T Y T U T

Transportu Kolejowego

Instytut Transportu Kolejowego to jednostka, której działalnością statutową jest świadczenie usług w zakresie rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Realizacja celów Instytutu odbywa się poprzez współpracę z Rynkiem transportu kolejowego, doradztwo i szkolenia, jak również współpracę z jednostkami badawczymi oraz instytucjami naukowymi. Instytut stanowi jednocześnie platformę wymiany doświadczeń jak i łącznik pomiędzy podmiotami rynku a organami prawodawczymi i nadzorczymi.

Usługi dla Rynku

Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa

Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem spełniającego wymogi IV Pakietu Kolejowego

Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM)

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) - w zakresie pojazdów towarowych, pasażerskich i trakcyjnych

Bocznice Kolejowe

Pełna obsługa bocznicy kolejowej od strony formalnej oraz przeprowadzenie procesu uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa

Nadzór nad zmianami w prawie

Usługa nadzoru nad zmianami w obowiązującym prawodawstwie w zakresie kolejowym wraz z informacją o wpływie zmian na Państwa działalność

Kontrola pojazdów kolejowych 

(w terenie)

Usługa polegająca na weryfikacji stanu technicznego oraz wyposażenia wymaganego przepisami prawa "na gruncie"

Strategia doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa

Usługa opracowania Strategii dostosowanej do rzeczywistych potrzeb przewoźnika i zarządcy, zgodnej z rozp. KE 2018/762

Outsourcing SMS i MMS

Oferujemy możliwość całkowitego outsourcingu zadań w obszarze SMS i MMS lub kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia Systemu przez Państwa Pełnomocnika

Ocena znaczenia zmiany

Oferujemy pomoc w zakresie przeprowadzenia procesu oceny wpływu zmiany na bezpieczeństwo i jej znaczenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 402/2013

Monitorowanie zgodnie z 1078/2012

Opracowanie strategii, priorytetów, planów i wskaźników monitorowania spełniających wymagania rozporządzenia Komisji (UE) 1078/2012

Szkolenie z zakresu SMS

Omówienie kryteriów rozporządzenia KE 2018/762 oraz zasad budowania i działania SMS zgodnego z IV pakietem kolejowym

Omówienie kryteriów rozporządzenia KE 2019/779 oraz zasad budowy i działania MMS przez ECM, w tym dla pojazdów trakcyjnych i pasażerskich

Szkolenie z zakresu MMS

Szkolenie z zasad audytowania

Omówienie zasad przeprowadzania niezależnych i rzetelnych audytów wewnętrznych w ramach SMS, MMS, ISO lub IRIS

Szkolenia

Szkolenie z oceny ryzyka

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady realizacji najważniej-szego procesu w ramach SMS i MMS - zarządzania ryzykiem

Omówienie zasad prawidłowej pracy komisji kolejowej, dokumentacji tworzonej po zdarzeniu oraz zasad współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego

Szkolenie dla komisji kolejowych

Szkolenie z oceny znaczenia zmiany

Omówienie sposobu oceny wpływu zmiany na bezpieczeństwo i jej znaczenia zgodnie z rozporządzeniem KE 402/2013

Każde ze zrealizowanych szkoleń kończy się wydaniem certyfikatów dla Uczestników

Badania

Badania mechaniczne, materiałowe, analizy z wykorzystaniem MES dla kolejnictwa

Opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie bezpieczeństwa i techniki w transporcie szynowym

Ekspertyzy

Opinie o innowacyjności

Opracowanie opinii o innowacyjności dla zaproponowanego lub wdrożonego przez Państwa rozwiązania technicznego lub technologicznego

Badania

Wykłady i warsztaty dla Studentów

Bazując na doświadczeniu dydaktycznym prowadzimy zajęcia dla Studentów przekazując im wiedzę niezbędną do pewnego wejścia na rynek pracy

Lekcje i zajęcia dla Szkół Branżowych

Prowadzimy zajęcia i lekcje dla szkół branżowych umożliwiające przedstawienie rzeczywistych oczekiwań pracodawców na rynku kolejowym

Zajęcia dla Najmłodszych

Edukujemy w zakresie bezpieczeństwa i rozpalamy miłość do kolei wśród najmłodszych

Kontakt
bottom of page